Print this page

Prispevki

11. SEJA SVETA ZA MLADE MOL

11. SEJA SVETA ZA MLADE MOL

 
(0 votes)

 

11. seja Sveta za mlade MOL

Enajsta seja Sveta za mlade MOL je bila namenjena razpravi o oblikovanju elementov in dispozicije za raziskavo o stanju mladih v MOL.

Ugotovili smo, da v Sloveniji že 7 let ni bilo obsežnejše raziskave, ki bi osvetlila položaj mladih, zato bi bila nova raziskava nujno potrebna.

Raziskava, ki bi se je lotili v MOL, bi lahko bila zastavljena v različne smeri. Lahko je evalvacija politik, lahko je evalvacija delovanja mladinskih centrov, lahko je raziskovanje subjektivnega dojemanja mladih. Izpostavljeno pa je bilo tudi, da potrebujemo inštrumentarij za kontinuirano spremljanje področja mladine na nacionalnem nivoju, ki pa bi ga lahko nadgrajevali z vidika potreb posameznih lokalnih skupnosti.

Člani Sveta smo se dogovorili, da do naslednje seje vsak s svojega področja pripravimo konkreten predlog nabora kazalcev, za katere vidimo potrebo po raziskovanju.

Pod točko razno se je razvila debata o zastopanosti mladih in mladinskih vprašanj v množičnih medijih. Podan je bil predlog, da se razmisli o vzpostavitvi stalne rubrike o mladih v glasilu Ljubljana.

Več informacijah o sejah in zapisnikih najdete na: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/mladi-v-ljubljani/urad-za-mladino/svet-za-mlade-v-mestni-obcini-ljubljana/seje-sveta-za-mlade/

 

Marca 2016 je župan Mestne občine Ljubljana izdal sklep o imenovanju Sveta za mlade Mestne občine Ljubljana. Naloge Sveta za mlade so:

- spremlja uresničevanja ciljev in ukrepov Strategije MOL za mlade za obdobje 2016-2025;

- daje mnenje k Poročilu o izvajanju Strategije MOL za mlade 2016-2025;

- daje mnenja in predloge k tistim gradivom Mestnega sveta MOL, ki pomembno vplivajo na položaj mladih;

- opozarja na aktualno problematiko, povezano z mladimi v MOL, in daje pobude za njeno razreševanje;

- obravnava pobude, ki jih na MOL posredujejo mladi in so strateške narave ali zadevajo izvajanje lokalne mladinske politike, in se do njih opredeli;

- izvaja druge aktivnosti, ki so povezane s položajem mladih v MOL.

V Svet za mlade Mestne občine Ljubljana so imenovani: Denis Strikovič, Maja Urbanc, Emilija Mitrović, Ksenja Perko, Maja Đević, Nataša Hauzer, dr. Uroš Grilc, Vasko Simeunović, Matic Munc, Matjaž Vodeb

 


  #Mladi , #MSL , #MOL